Jonge mensen begeleiden en trainen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Dat is in het kort wat woontrainingshuis Kortgerecht beoogt. Woontrainingshuis Kortgerecht biedt een plek waar jonge mensen getraind worden om zelfstandig deel uit te maken van onze samenleving.

Onze overtuiging is dat kinderen en jongeren basisvaardigheden om een eigen leven te kunnen leiden het best leren in hun natuurlijke omgeving: hun eigen gezin. Tegelijkertijd weten we dat er soms beperkingen of belemmeringen zijn waardoor dit niet lukt of dat er niet voldoende gelegenheid voor is in het eigen gezin. Dit kunnen beperkingen zijn met betrekking tot jongeren zelf (verstandelijke en/of lichamelijke problematiek) of belemmeringen in zijn of haar omgeving (ingrijpende gebeurtenissen, een onveilige of ongeschikte opvoedingsomgeving, beperkingen en/of beperkte beschikbaarheid van opvoeders). In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een combinatie van genoemde factoren die ertoe leidt dat het leren van de noodzakelijke vaardigheden onder druk komt te staan. Daarnaast spelen rond een bepaalde leeftijd de natuurlijke processen van afstand nemen van eigen opvoeders en de behoefte een eigen leven te gaan leiden. Wanneer er sprake is van genoemde beperkingen en belemmeringen, valt het moment dat een jongere voldoende bagage heeft voor een zelfstandiger leven los van eigen opvoeders vaak niet samen met het moment dat het uit huis gaan wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Een tussenstap is dan nodig.

Een tussenstap kan ook nodig zijn voor jongeren die al in een vroeger stadium van hun leven buiten hun eigen gezin zijn gaan wonen. We denken dan in het bijzonder aan jongeren die (binnen vrijwillig of gedwongen kader) in een woongroep/voorziening voor kinderen/jongeren terecht zijn gekomen. Ook in die situaties komt het moment dat een jongere toe is aan een volgende stap, maar nog niet (begeleid) zelfstandig kan wonen.

Woontrainingshuis Kortgerecht wil een tussenstap bieden in de vorm van ‘aangeleund wonen’ en woontraining. We willen voor jongeren een eigen plek creëren, dichtbij een gezin, waar ze bij kunnen aanschuiven en een beroep op kunnen doen, en waar ze getraind worden in de nodige vaardigheden voor een zelfstandiger leven.

onze missie

Woontrainingshuis Kortgerecht biedt plaats aan jonge mensen die willen leren (begeleid) zelfstandig te gaan wonen. Uitgangspunt is dat ieder mens kwaliteiten heeft. Waar iemand goed in is, dat willen we ontdekken en versterken. Positieve krachten en mogelijkheden bij de jongere worden aangeboord en versterkt. Dit vindt plaats in een woonomgeving waar de jongere ‘meelift’ met een ‘gewoon’ gezin. Daar zijn vaste huisgenoten/begeleiders beschikbaar die begeleiding, training en coaching bieden. Vanuit deze situatie ontwikkelt de jongere vaardigheden die nodig zijn voor een (zo) zelfstandig (mogelijk) functioneren in onze maatschappij.

onze visie

Het woontrainingshuis wil jongeren verder op weg brengen door hen zelf vanuit een veilige omgeving te laten ontdekken waar hun kwaliteiten en mogelijkheden liggen en hen trainen in vaardigheden die ze nodig hebben in hun dagelijks leven. Jongeren krijgen voldoende bagage om een volgende stap te kunnen maken naar een woonomgeving waar zij zelfstandig of minder intensief begeleid wonen.

onze manier van werken

Vanuit het ‘aangeleund wonen’ worden jongeren getraind in zelfstandigheid. De training richt zich op het leren van vaardigheden en het verwerven van competenties op het gebied van:

 • het voeren van een huishouden (boodschappen, koken, opruimen, schoonmaken, klein onderhoud, etc.);
 • persoonlijke verzorging (kleding, wassen, etc.);
 • het beheren van de eigen financiën (maandelijks ‘uitkomen’ met beschikbare budget, zicht op structurele en incidentele inkomsten en uitgaven, vaste lasten);
 • plannen van dagelijkse, wekelijkse en incidentele activiteiten;
 • het volgen van onderwijs of verrichten van werk en het contact met docenten/werkgever(s);
 • het aangaan en onderhouden van sociale contacten (inclusief de nodige sociale vaardigheden voor o.a. het opkomen voor jezelf, oplossen van conflicten, etc.); het opbouwen en/of in stand houden van een sociaal netwerk (familie, vrienden, buurtgenoten);
 • het inschakelen van instanties, overige hulpverleners;
 • het verkrijgen van inzicht in eigen handelen, aandeel in interacties/gebeurtenissen;
 • zelfbepaling: weloverwogen keuzes kunnen maken op genoemde gebieden.

Naast genoemde levensdomeinen wordt aandacht besteed aan meer overstijgende zaken, waarbij we vooral denken aan zingevingsvragen en vragen van de jongere rondom zijn of haar toekomstperspectief (concreet houdt dit ook in: het zoeken naar en vinden van een passende vervolgwoon/leefplaats).

Indien wenselijk (op verzoek van jongere en/of vertegenwoordiger) kan de begeleider van het woontrainingshuis optreden als intermediair (evt. casemanager) in contacten met diverse instanties waarmee de jongere te maken heeft. Uiteraard is de begeleiding er in eerste instantie op gericht de jongere zoveel mogelijk handvatten te geven om hierin zo zelfstandig mogelijk op te treden. De eventuele activiteiten van de begeleider in deze moet gezien worden als aanvullend en ondersteunend; het is in principe niet de bedoeling taken van de jongere over te nemen.

De jongere formuleert zelf, mogelijk ondersteund door zijn vertegenwoordiger, zijn ondersteuningsvraag. Deze wordt met de begeleider vanuit het woontrainingshuis vertaald in doelen en vastgelegd in een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan staan ook de concrete afspraken rondom de begeleiding die de jongere krijgt (hoe, waar, met wie, wanneer, frequentie, etc.). Er vindt regelmatig evaluatie van het begeleidingsplan plaats. Periodiek wordt hierbij ook de vertegenwoordiger van de jongere betrokken.

onze benadering

De begeleiding vindt plaats vanuit een benadering die gestoeld is op:

 • een contextuele / systeemgerichte benadering:
  passend bij onze overtuiging dat de verbondenheid met belangrijke anderen in het leven van de jongere van cruciaal belang (geweest) is en blijft in de groei naar meer zelfstandigheid;
 • een competentiegerichte benadering:
  een positieve benadering waarin we uitgaan van en aandacht besteden aan de positieve eigenschappen en vaardigheden van de jongere die de bron vormen voor het versterken van andere vaardigheden en het verwerven van nieuwe competenties;
 • een oplossingsgerichte benadering:
  een benadering waarbij we ons richten op probleemoplossing door te kijken naar wat goed gaat en te zoeken naar de uitzonderingen op het probleem (geen probleemanalyse maar oplossingsanalyse);
 • aandacht voor zingeving:
  vanuit de overtuiging dat het voor elk individu bij de inrichting van zijn eigen leven belangrijk is te ontdekken wat voor hem zinvol is.